Otázky pre študenta...

Ak sa chcete dozvedieť viac o sebe a o vašom vzťahu k štúdiu angličtiny prečítajte si tieto otázky a skúste na ne odpovedať:

Why do I want to learn English? Prečo sa chcem naučiť angličtinu?

How important is it for me to learn English? Aké dôležité je pre mňa učiť sa angličtinu?

How much time can I give to my English? Koľko času som ochotný venovať angličtine?

What do I want to learn? Čo sa chcem naučiť?

How do I learn? Ako sa učím?

Is revision part of my language  learning? Je opakovanie súčasťou môjho učenia?

What should I review? Čo si mám zopakovať?

Which learning activities in the classroom might be helpful for me to improve? Ktoré aktivity na hodinách môžu byť pre mňa nápomocné pre zlepšenie?

Which areas of grammar should I improve? Ktoré oblasti z gramatiky by som mal vylepšiť?

Am I making a progress? Robím pokrok?

Sekcia: